Tilbake til Mer…

Vedtekter

Vedtekter for Trondheim Akvarieklubb

§ 1. Klubbens navn er «Trondheim Akvarieklubb», forkortet T.A.K.

§ 2. T.A.K. sitt formål er å være et bindeledd mellom interesserte akvarister i Trondheim og omegn, og i klubbsammenheng utvikle en bedre kjennskap til:
1. Fersk og saltvannsakvariers stell og vedlikehold.
2. Fiskenes levevilkår i vill tilstand, samt hvordan forsvarlig holde dem i
fangenskap.
3. Oppdrett av fisk og kultivering av planter.

§ 3. Som medlemmer opptas alle akvarieinteresserte som vil delta aktivt til klubbens beste.

§ 4. Medlemskontingenten størrelse bestemmes av årsmøtet.
1. Juniormedlemmer (10-16 år), betaler halv årskontigent.

§ 5. Klubbens styre består av følgende verv som velges på årsmøtet:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
1. styremedlem
2. styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem

Styret fungerer etter følgende prinsipper:
1. Alle i styret har stemmerett såframt de er tilstede på styremøte.
2. Alle styreavgjørelser skjer etter alminnelig flertall.
3. Lederen har dobbeltstemme, ved lik stemmegivning.
4. Nestlederen har dobbeltstemme i lederens fravær, ved lik stemmegivning.
5. Styret er beslutningsdyktig når minst fire styremedlemmer er til stede.
En av disse må være lederen eller nestlederen.
6. Sekretæren fører separat styreprotokoll.

Styret velger etter behov:
Materialforvalter, juniorleder, web-ansvarlig, oppdrettsansvarlig, og/eller andre
personer som tar seg av klubbens oppgaver/underavdelinger.

§ 6. Årsmøtet:
Årsmøtet avholdes årlig,(hvis ikke spesielle omstendigheter forhindrer det) i februar måned. Innkallelsen skal være utsendt til medlemmene senest 14 dager før årsmøtet.
Innkallelsen kan sendes ut som brev, e-post eller en SMS med henvisning til klubbens hjemmeside for utfyllende informasjon, adressen til hjemmesiden må da fremgå tydelig.
Dato for årsmøte fastsettes på møteoversikten for året (eventuelt første halvår påfølgende år hvis det er vanskelig å fastsette hele året).
Årsmøtet har følgende dagsorden:
1.Konstituering av årsmøtet
2. Årsberetning.
3. Godkjennelse av regnskap.
4. Valg.
5. Fastsettelse av kontingent.
6. Innkomne saker.

Til styret skal følgende verv besettes:
Leder velges for 2 år (vekslende med nestleder og kasserer)
Nestleder velges for 2 år
Sekretær velges for 2 år (vekslende med nestleder og kasserer)
Kasserer velges for 2 år
1. styremedlem velges for 1 år
2. styremedlem velges for 1 år
1. varamedlem velges for 1 år
2. varamedlem velges for 1 år

Alle verv, unntatt styre og varamedlemmer, velges fortrinnsvis for 2 år av gangen. Vekselvis for leder og sekretær, kontra nestleder og kasserer ,for best mulig kontinuitet i styret.
Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall.
Medlemmer som ikke er tilstede på årsmøtet kan velges dersom de har sagt seg villige til dette.
Stemmerett har alle medlemmer som har betalt kontingent for foregående eller inneværende år.
Stemmegivning skjer ved personlig fremmøte på årsmøtet, eller ved forhåndinnsendt skriftlig avstemming til styret, eller ved fullmakt overlevert til annen representant på årsmøtet, sistnevnte må være gyldig medlem i T.A.K
Valg avgjøres ved håndsopprekning, dersom ingen krever skriftlig valg.
Evt fullmakter/forhåndsinnsendt avstemning telles med.
Endring av klubbens vedtekter kan foretas på årsmøtet (eller ekstraordinært årsmøte), hvor det kreves 2/3 flertall av de oppmøtte (fullmakter og forhåndinnsendt stemmer) for endring.
Øvrige saker til behandling krever alminnelig flertall fra de oppmøtte (fullmakter og forhåndsinnsendte stemmer).
Ved lik avstemning foretas ny avstemning skriftlig. Ved fremdeles lik avstemning vil møteleder av årsmøet ha dobbeltstemme.

§ 7. Ekstraordinært årsmøte:
Kan sammenkalles av styret eller dersom minst ¼ del av medlemmene forlanger det.
Slik innkalling må være medlemmene ihende senest 14 dager før møtedatoen.
På møteinnkallelsen skal agenda være spesifisert. Kun saker som står på agendaen skal behandles, ellers gjelder samme regler som ordinært årsmøte.

§ 8. Medlemsmøter:
Felles medlemsmøter for junior- og seniormedlemmer avholdes månedlig, med unntak av sommermånedene juni og juli. Styret tar stilling til om det skal avholdes møte i desember.
Storauksjoner regnes som medlemsmøter.

§ 9. Dersom et medlem bevisst skader klubbens interesser eller motarbeider dens virksomhet, har styret rett til å ekskludere vedkommende for minst 1 år.
Blir et medlem ekskludert kan vedkommende anke saken. Styret plikter da innen 2 måneder å innkalle til ekstraordinært årsmøte, hvor saken forelegges medlemmene.
Ved skriftlig votering avgjøres hvorvidt eksklusjonen skal stå ved lag eller ikke.

§ 10. Oppløsing av klubben krever 2/3 flertall av de fremmøttes stemmer, fullmakter og forhåndsstemmer.

Oppløsning av klubben kan bare foretas på årsmøte, eller ekstraordinært årsmøte.
Oppløses klubben skal evt. eiendommer / kapital overføres (doneres) til et veldedig formål innenfor dyrevern eller overføres til en annen akvarieklubb. Dette formålet avgjøres på samme årsmøte som evt bestemmer nedleggelse av klubben.